روشنایی ترمینال فرودگاه بندرعباس

طراحی و محاسبات روشنایی داخلی سالن ترمینال و ترانزیت
فرودگاه بندرعباس

طراحی سیستم روشنایی این پروژه و محاسبات مورد نیاز آن در نرم افزار DiaLux با استفاده از فایل های استاندارد دریافتی از سازنده های LED و لنز انجام گرفت که کلیه پارامترهای آن پس از اجرا مطابق خروجی برنامه، قابل اندازه گیری می باشد.

در این مورد خاص که روشنایی و نورپردازی دارای جنبه های زیبایی شناختی و سلیقه ای می باشند، این طرح در نرم افزار 3D Max شبیه سازی و ارائه گردید.