اطلاعات تماس

تهران، شهر جدید اندیشه، شهرک صدف، خیابان شهید چمران، گلستان ششم، ساختمان رایل واحد 13

65577595 9821+

65577594 9821+

commercial@mahanlight.ir

5677711 0901

مدیرعامل: ابوالفضل بیگدلو

6877118 0912                                  abolfazl.b97@gmail.com

مدیراجرایی: محمدرضا بیگدلو

3665365 0919                                  mohammadreza.bigdelou@gmail.com