پروژه های فرودگاهی

نورپردازی برج مراقبت
(فرودگاه یاسوج)

روشنایی ایستگاه ایمنی زمینی
(فرودگاه بندرعباس)

نورپردازی برج مراقبت
(فرودگاه جزیره ابوموسی)

اصلاح میدان دید کنترلرهای مراقبت پرواز
(فرودگاه بندرعباس)

برج روشنایی 24 متری
(فرودگاه شاهرود)

بهسازی روشنایی بلوار
(فرودگاه شاهرود)

روشنایی سایت رادار
(فرودگاه بندرعباس)