طراحی و اجرای کامل دکل روشنایی ۱۸ متری در محوطه فرودگاه دشت ناز ساری
پروژکتورها با لنزهای اسیمتریک
مجهز به سیستم ضد سقوط سبد (پاراشوت) که در محل فرودگاه مورد تست و بهره برداری قرارگرفت.