اجرای کامل شبکه روشنایی بلوار اصلی فرودگاه بین المللی شاهرود با استفاده از پایه های روشنایی دکوراتیو
سال اجرا ۱۳۹۶