دفتر مرکزی: تهران- شهر جدید اندیشه- خیابان چمران- گلستان ششم- ساختمان رایل- واحد 13   

کد پستی: 3354693859

شناسه ملی: 14004994459

تلفن: 02165577595

فکس: 02165577594

مدیرعامل: ابوالفضل بیگدلو
09126877118
abolfazl.b97@gmail.com

مدیر اجرایی: محمدرضا بیگدلو
09193665365
mohammadreza.bigdelou@gmail.com