اجرای پروژه اصلاح روشنایی داخلی برج مراقبت فرودگاه بین‌المللی شیراز (سومین فرودگاه پرترافیک کشور)