اجرا و بهره برداری از سیستم هوشمند کنترلی.
برای نخستین بار در کشور هوشمند سازی روشنایی، اینترکام و ایرکاندیشن در برج مراقبت فرودگاه مهرآباد اجرا شده و مورد بهره برداری قرار گرفت.
همه این امکانات از طریق یک پنل هفت اینچ قابل دسترسی هستند که به سرعت عمل کنترلر مراقبت پرواز و عدم اشغال فضای اضافی برروی کنسول ها کمک کرده است.