اصلاح میدان دید برج مراقبت فرودگاه رشت

فرودگاه سردارجنگل رشت
روشنایی فضای داخلی برج مراقبت پرواز (اصلاح میدان دید کنترلرها)