اصلاح میدان دید برج مراقبت فرودگاه شیراز

فرودگاه شهید دستغیب شیراز
روشنایی فضای داخلی برج مراقبت پرواز (اصلاح میدان دید کنترلرها)
اجرای پروژه اصلاح روشنایی داخلی برج مراقبت فرودگاه بین‌المللی شیراز
(سومین فرودگاه پرترافیک کشور)