اجرای موفق پروژه اصلاح میدان دید برج مراقبت فرودگاه دشت ناز ساری بر اساس استانداردهای فرودگاهی
این پروژه در زمان عملیاتی بودن برج مراقبت و در مدت سه روز انجام شده
همچنین تنظیم شدت نورها در قالب شش سناریو کاربردی هوشمند سازی شده است.