اجرای موفق پروژه اصلاح میدان دید برج مراقبت فرودگاه زاهدان بر اساس استانداردهای فرودگاهی
همچنین تنظیم شدت نورها هوشمندسازی شده با تجهیزات برندHDL