بهسازی سقف و دکوراسیون و هوشمندسازی برج مراقبت فرودگاه بین المللی بندرعباس

روشنایی این واحدهای عملیاتی در فرودگاه های سراسر کشور به واسطه اهمیت عدم انعکاس نور در شیشه های برج مراقبت پرواز  همواره مبحثی چالش بر انگیز بوده است.

فنلاند که شامل ترکیبی از لنز و رفلکتور می باشد، توانست نور مورد نظر فضا را به صورت متمرکز بر روی میزهای کار و بدون کوچکترین انعکاسی در شیشه های این واحد عملیاتی در فرودگاه بندرعباس تأمین کند. علاوه بر این، به واسطه شاخصه  “Dark Light Concept” چراغ های به کار رفته در این پروژه، ضریب خیرگی برای حاضرین نزدیک به عدد صفر بوده است و کوچکترین خیرگی برای مخاطب ایجاد نمی کند.   (UGR ≈ 0)

سیستم کنترل هوشمند و قابل برنامه ریزی (DALI) امکان انتخاب و اعمال سناریوهای گوناگون برای تنظیم شدت نور در طول ساعات شبانه روز و به فراخور کاربری اتاق را در این پروژه فراهم کرده است.

طراحی روشنایی فضا با کمک محاسبات نرم افزاری موجب جایگذاری متناسب چراغ ها و دست یابی به نور مورد نظر در جهت فراهم کردن فضایی ایده آل برای فعالیت کارکنان محترم بخش کنترل ترافیک هوایی فرودگاه بندرعباس شد.

طرح مناسب با همکاری مدیران محترم فرودگاه بندرعباس تهیه شد و در کوتاه ترین زمان با توجه به عملیاتی بودن برج به اجرا رسید و مورد رضایت کاربران محترم قرار گرفت.