روشنایی سایت رادار

فرورگاه بندرعباس
روشنایی محوطه سایت رادار

تأمین روشنایی عمومی محوطه رادار فرودگاه بندرعباس در راستای ایجاد فضایی ایمن و حفاظت شده از اهمیت بالایی برای آن فرودگاه برخوردار بود.

محاسبات نرم افزاری پیش از اجرای پروژه موجب شد تا با جایگذاری دقیق و انتخاب پخش نور متناسب، نور عمومی لازم با حداقل مصرف انرژی تأمین شود.

مشخصات فنی تجهیزات پروژه