روشنایی بلوار اصلی

بلوار ورودی شاهرود
چراغ های خیابانی بلوار ورودی

 پروژه جایگزینی چراغ های نسل پیشین (متال هالید) پایه های روشنایی بلوار ورودی فرودگاه با استفاده از چراغ های خیابانی 150 وات LED انجام شد. لنزهای نامتقارن که بر اساس ارتفاع پایه ها، عرض جاده و فاصله پایه ها انتخاب و مورد استفاده قرار گرفتند امکان توزیع یکنواخت نور در سطح جاده و استفاده بهینه از نور خروجی و انرژی را فراهم کردند.

 مشخصات فنی تجهیزات پروژه