اصلاح میدان دید برج مراقبت فرودگاه ساری

فرودگاه دشت ناز ساری
روشنایی فضای داخلی برج مراقبت پرواز (اصلاح میدان دید کنترلرها)

اجرای موفق پروژه اصلاح میدان دید برج مراقبت فرودگاه دشت ناز ساری بر اساس استانداردهای فرودگاهی
این پروژه در زمان عملیاتی بودن برج مراقبت و در مدت سه روز انجام شده
همچنین تنظیم شدت نورها در قالب شش سناریو کاربردی هوشمند سازی شده است.